Termíny MČR – pro koho tu jsou?

Bez jakékoli textové informace, skoro jakoby se o tom nechtělo ani moc mluvit. Tak na mě působí postupné přidávání termínů letošních MČR do kalendáře vydávaného Českých svazem kolečkového bruslení. Objeví je jen náhodný proklik na  stránky, kde je svazový kalendář vydáván.

Ok, tak máme termínovku mistrovstvích s osmitýdenním zpožděním zveřejněnou.  O tom, jakým způsobem se o termínech dává vědět, je jedna věc – je jen vizitkou práce těch, kteří rozhodují. Druhá věc jsou ovšem termíny samotné. Včas byly známy termíny dráhového MČR v Benátkách n.J. 11.-12. 6. a vcelku taky včas půlmaratonu v Plzni (11.9.), halové MČR již proběhlo v únoru.

Nyní tedy přibyly termíny posledních mistrovstvích:

Středa 13.7. 2011 v Novém Městě na Moravě MČR na silničním okruhu a sobota 3.9. v Račicích mistrovský maraton. Co dodat. Jen že začínám pochybovat, že o tom rozhodl někdo, kdo alespoň trochu zná inline sezónu a její zákonitosti.

Mistrovství republiky by podle mého názory měla být vrcholnou akcí pro každého závodníka, pro něhož je daný sport sportem hlavním.  A to bez rozdílu věku – od nejmenších po nejstarší kategorie. MČR by mělo být srovnáním se s konkurenty, vždyť kde jinde, než na MČR se má sejít špička daného sportu. Dále by podle mého měla MČR fungovat minimálně částečně jako nominační závody na mezinárodní mistrovství – ať už Evropy nebo světa.

Takto to funguje snad všude, jen v tom našem sportu to pořád nějak drhne.

Vždyť:

1. Dát MČR na jediný den doprostřed týdne a ještě v době hlavních prázdnin – kdo z rodičů si nebere dovolenou s dětmi, ten asi těžko může přijet uprostřed týdne na závody.

2. MČR na silničním okruhu je pouhé tři!! dny před zahájením Mistrovství Evropy juniorů a kadetů. Jen těžko lze tedy brát MČR jako nominační. Navíc, pokud by někdo na ME juniorů jel již na základě jiných výsledků (jakých, ptám se a kdo o tom bude rozhodovat, když zatím Svaz nedal sebemenší informaci), tak nevím, jak si to představit: ve středu večer skočit po závodním dni v Novém Městě do auta a směr Itálie , aby se již 14.7. (den po MČR) stihla kontrola pasů – nezbytná součást oficiálního zahájení ME.

3. MČR v maratonu – původní říjnový termín prý nevyhovoval – komu? In-line bruslaři jsou zvyklí závodit i v říjnu. Ale budiž – MČR by asi mělo být dřív. Ale umístit MČR do termínu konání mistrovství světa si nedovolí snad žádný stát, kde kolečkové bruslení funguje. Protože automaticky by pak ti nejlepší na MČR chyběli. (Vzpomeňme si jen na loňské přehazování termínu Mistrovství světa. Kvůli bezpečnostní situaci ve Venezuele muselo být na poslední chvíli přesunuto do Kolumbie, ovšem termín se kryl se závěrečným závodem Světového poháru. Co na tohle asi říkali sponzoři? Ostatně možná i proto má WIC v letošním roce tolik problémů).

Samozřejmě – u maratónu beru, že je otázkou, zda vůbec někdo v ČR bude mít finance (pokud samozřejmě bude mít výkonnost) naúčast na Mistrovství světa seniorů a juniorů v Koreji, ale přeci, proč těm nejlepším se již na začátku klade požadavek: buď MS nebo MČR. A není to tak jednoduché rozhodování, jak se zdá. Vždyť titul Mistra republiky je pořád ještě titulem podstatným. Podobně jsou na tom samozřejmě i kadeti a junioři.

A tak se znovu ptám: Ví vůbec někdo z těch, kdo o termínech rozhoduje, něco o závodní in-line sezóně?

Ludmila Krupková, KSBM  Praha

 

Translation via Google:

Championship Dates – for whom there are?
Author: Lida Krupková, 11 Apr, 2011

Without any textual information, almost as if that would not talk much. So for me has gradually adding dates to this year’s Championship calendar issued by Czech Association of roller skating. Discovery is just a random click on the sites where the federation calendar published.

Ok, so we have term list of championships with an eight-week delay. About how the dates known to us is one thing – the only show the work of those who make decisions. The second thing, however, are the dates alone. In time the terms were known track Championship in Benátky n. J. from 11 to 12 6th and all too timely half-marathon in Plzen (11.9.) Indoor Championship in February, has already been done.

Now were added last championships:

Wednesday, July 13 2011, Nove Mesto, Moravia – Road Championship circuit and Saturday, September 3 in Račice championship marathon. What can I say. Just that I start to doubt that decided by someone who knows a little inline season and its laws.

Championships in my opinion should be the top event for each athlete for whom the sport is a major sport. And it ages – from the smallest to the oldest category. MČR should be comparison with competitors, after all, where else than the MCR is set to meet peak of the sport. Furthermore, they should work at least partially as the nomination race on the International Championships – whether in Europe or the World.

This is how it works everywhere, just in our sport it’s still something rubbing.

For:

1. Putting Championship on a day in the middle of the week and even during major holidays – from parents who can not take a holiday with children, they could hardly come at mid-week races.

2. Road  Championship is only three! days before the European Championships Juniors and Cadets. Only thus can hardly be taken as a nomination race. Moreover, if someone in the Junior Championship has ridden on the basis of other results (what, I ask about it and who will decide if the Union has not given the slightest indication), so I do not know how to imagine it: On Wednesday evening, after the racing day in Nove mesto must jump into car and go to Italy where on July 14 (The day after MCR) managed to passport control – an essential part of the official opening of ME.

3.  Championship in the marathon – the original deadline of October apparently did not work – for whom? In-line skaters are used to racing in October. But so be it – the MCR would probably be sooner. But to place the MCR on the same term as World Championchip in Korea – it will not allow any state where the roller-skating works. Since then automatically be the best in the Championship were missing.

Of course – I take the marathon, it is questionable whether anyone in the CR will have the money (unless of course you will have a performance)to participate on the World Championship Seniors and Juniors in Korea, but still, why the best from the start puts the requirement: either MS or MCR. And it is not easy to decide how it looks. Indeed, the title of champion title is still substantial. Similarly, in the course, cadets and juniors.

And so I ask again: Does anyone of those who decide about the terms, something of an in-line racing season?

Krupková Ludmila, Prague KSBM

14 komentářů: „Termíny MČR – pro koho tu jsou?“

 1. Zdravím všechny kolečkáče.
  Absolutně souhlasím s názorem Lídy Krupkové. Navíc bych chtěl připojit pár připomínek. Na jedné straně je nějaký svaz kolečkového bruslení. Na druhý straně jsou oddíly In-line rychlobruslení. A pak jsou neregistrovaní nadšenci. Svaz je pár lidí sám pro sebe. Nevím kdo je volí do funkcí. Asi se volí sami, ale to neřeším. Na Česko je to celkem normální… Za celou dobu co amatérsky dělám trenéra v Sokolu Běchovice II mne svaz nepozval na žádné jednání, nebo seminář, nebo školení atd.
  Od svazu jsem nepostřehnul žádnou propagaci našeho sportu v médiách.
  Nejvíc závodníků na MČR se rekrutuje z kategórii dětí a juniorů, takže někdo na svazu vůbec neví jaké problémy my dole řešíme s děckama o prázdninách. My máme například letní soustředění od 16.7.2011, abychom se připravili na vrchol sezóny, který by měl být na konec léta, nebo na podzim. Předce jsme hlavně letní sport!
  Moji svěřenci se 13.7.2011 nemohou zúčastnit MČR, protože všichni už mají naplánované prázdninové tábory, navíc je budou muset opustit řádově o tři dni dřív, aby se mohli zúčastnit našeho oddílového soustředění.
  Milan Horn

 2. Vůbec mě to nepřekvapuje, je to jen další z podařených kousků „našeho“ „svazu““. Píší v úvozovkách, protože svaz se řídí spíš tím, kdy mohou jet závod „ledaři“ a už vůbec to u nás nefunguje jako svazová organizace. Je vidět, že svaz nemá ponětí o tom, jak se organizují závody, proto je vždy někomu zadá a pak to vypadá, tak jak vypadá…kóor kdyžse jedná o pana Nováka nejvyššího z nejvyšších…..-))ten ma zkušenosti s bruslením jako já se čtyřhrou v badmintonu:-) Pro všechny kolečkáře, nenechme se otrávit a radujme se aspoň nad tím, že se podařilo MČR v maratonu přesunou konečně do Račič, které byly vloni tak málo atrativní kvůli své poloze. :-)

 3. Milá paní Krupková,
  také patřím k těm, kteří nejsou rychlobruslaři, přesto si myslím, že stěžovat si můžeme začít až tehdy, když pro in-line bruslení začneme dělat tolik, co rychlobruslaři pro oba dva sporty. Vy jste jedna z těch, která vráží klín mezi sportovce a je o Vás známo, že je pro Vás důležitý hlavně Váš syn, který je taky rychlobruslařem. Když se zúčastňuji závodu, býváte jedna z těch, která prodává materiál velice draho! Také jsem zjistil, že se mimo republiku pasujete jako zástupkyně svazu. Mám informace, že ve svazu nejste a bylo Vám doporučeno, aby jste odešla. Zameťte si před svým prahem. V komentářích jsem se dočetl o panu Novákovi. Jak mám informace, byl to on a pan Pařík, kteří tento sport vůbec dali do pohybu. S pozdravem. Tetký

  1. Vážený pane nebo paní,
   děkuji za komentář k mému článku i za Váš názor. Jen pro upřesnění bych si dovolila oponovat vnásledující věci. Od roku 2006 vedu jako trenérka oddíl závodního kolečkového rychlobruslení, který je dnes nejpočetnějším dětským oddílem v ČR. Dětem se věnujeme spolu s manželem v Praze v Modřanech a myslím, že určité úspěchy jsou již za námi vidět (poslední např. z minulého a tohoto víkendu ze zahraničních dráhových závodů, odkud děti z našeho oddílu přivezli celkem 25! medailí (podotýkám, že šlo o závody s velkou zahraniční konkurencí). Z tohoto důvodu si troufám říct, že pro kolečkové rychlobruslení přeci jen trošku pracuji (krom toho náš oddíl pořádal s partnery potřikrát i halové inline závody, z toho 2x šlo o mistrovství republiky). Ze stejného důvodu se tedy považuji za člena kolečkové rychlobruslařské komunity. A také si troufám tvrdit, že mohu na webových stránkách prezentovat názor, že termíny, zvolené pro MČR na silnici a v maratonu byly vybrány nevhodně, jakoby bez znalosti mezinárodního inline kalendáře. Na tom si stále trvám – vysvětlení jsem podala v textu.A protože jsme oddíl závodního bruslení, pak nás právě soulad českého a mezinárodního kalendáře doecal zajímá.

   K Vašim dalším připomínkám k mé osobě jen tolik: Byla jsem členkou předsednictva Českého svazu kolečkového bruslení, odkud jsem na vlastní žádost v únoru loňského roku odešla (písemný dopis jsem poslala na Svaz doporučeně, tudíž ho tam musejí mít k dispozici). O práci předsednictva Svazu jsem měla jiné představy, které se neslučovaly s názory ostatních členů, proto jsem nepovažovala za nutné dál „sedět“ na funkci, v níž jsem nemohla být kolečkovému bruslení nijak platná. Považuji to za normální postup a nevidím na něm nic špatného. Naopak si myslím, že mnohem víc práce na poli kolečkového bruslení dokážu mezi „svými“ dětmi v oddílu. Podíl pana Paříka a pana Nováka na rozvoji ledového rychlobruslení (a potažmo na základním uvedení kolečkového bruslení na českou scénu) jsem nikdy nepopírala.

   Co se týká obchodu se závodním inline zbožím, tak ano – vlastním e-shop http://www.inlinespeed.cz, na němž jsou všechny ceny zveřejněné a na závodech mám ceny buď stejné, nebo nižší o cca 5-10% tak (v rámci možných slevových akcí na závodech). Ceny zboží jsou dány smluvními podmínkami s mými obchodními zahraničními dodavateli a já tyto podmínky samozřejmě respektuji, jak je to zvykem v běžné civilizované Evropě. Pro orientaci v cenách doporučuji navštívit stránky evropského distributora http://www.cadomotus.com. Chápu, že oproti jiným značkám se může zboží značek MPC, CadoMotus ad. zdát drahé, ale mým krédem je se zaměřit opravdu na zboží s vysokou kvalitou, která je dána tím, že tyto značky jsou mezi elitními světovými závodníky upřednostňovány.

   A na závěr bych jen chtěla podotknout, že máte také pravdu v tom, že moji synové oba jsou pro mě velmi důležití, stejně jako můj manžel. I to považuji za normální. Co se týká kolečkového bruslení, pak jsou pro mne důležité i „naše“ oddílové děti, a především kvůli nim a jejich budoucí perspektivě v tomto krásném sportu si dovoluji své názory založené na určité zkušenosti prezentovat.

   1. Milá paní Krupková,
    pokládal jsem otázku, jak je možné, že rychlobruslaři stále porážejí in-lineisty, to mě trápí. A pokud vím – a to mě taky hodně trápí – tak se nám ve světě moc nedaří! O Vašem manželovi jsem se nezmiňoval. Mě zuby zatím nebolí. Je sice hezké, že jste přivezli hodně medailí, ovšem v jaké kategorii? Byl jsem se podívat na halovém mistrovství a byl jsem svědkem toho, že Vám rychlobruslaři hodně pomáhají. S pozdravem pan Tetký

    1. Podívejte se na náš oddílový web – tam je z Lipska reportáž. Medaile jsme přiváželi ze všech možných kategorií – http://inlinespeed.cz/modrany/.
     Co se týká halových závodů, tak bych neměla pocit, že by tam někdo z ledu (jestli tedy máte právě ledové bruslaře na mysli tím, jak píšete, že nám rychlobruslaři pomáhají) nějak výrazně vyčníval. Pokud vím, tak tam byly zastoupeny především zástupci inline oddílů, kteří také byli „na bedně“ – kromě našeho KSBM, také TJ Sokol Běchovice, Inline Talent, SSCO Worker, Blau Weiss Gera, Tornado Team Szeged ad. To všechno jsou oddíly specializované na kolečkové rychlobruslení. Ledaře zastupovaly snad pouze děti z BK Powerslide Náchod a dál jen jednotlivci. Což je ovšem jasné, protože ledaři mají v tomto období svou hlavní ledovou sezónu, tudíž halové MČR v inline je opravdu především možností pro kolečkové bruslaře.

     1. … Lído, myslím , že nemá cenu ztrácet čas s panem “ Tetky “ . Tréneřinu děláte s manželem dobře a máte i výborné výsledky …
      V ČR , jak je zvykem se úspěch neoceňuje .

     2. Igore, děkuji za podporu. Důvod, proč jsem na komentář odpovídala, ač je většinou nechávám bez povšimnutí, byl ten, že znám totožnost pana „Tetký“a že je to člověk, jehož jsem si za jeho názory vážila. Jako jeden z mála je uměl dřív říkávat i nahlas a ne jako anonym.

Napsat komentář